Excited to show the new GoDaddy #7 Chevy schem…

Excited to show the new GoDaddy #7 Chevy scheme for the Daytona 500!